Všetky články

Sprievodca ESKN portálom

Sprievodca ESKN portálom

Viete, že existuje portál, ktorého využívaním si dokážete overiť informácie o nehnuteľnosti či jej skutočnom majiteľovi a zamedziť tak možnému podvodu pri kúpe? ESKN (v minulosti KAPOR) je oficiálny záznam o vlastníctve, rozlohe, umiestnení a iných relevantných informáciách týkajúcich sa pozemkov a budov. Prinášame Vám jednoduchého sprievodcu katastrom nehnuteľností, dnes: Elektronické služby katastra nehnuteľností ESKN.

 

ESKN: Kataster portál s nehnuteľnosťami

Elektronické služby katastra nehnuteľností, skrátene ESKN, predstavuje portál elektronických služieb katastra nehnuteľností. Tento web poskytuje verejnosti prístup k informáciám o nehnuteľnostiach evidovaných v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

 

Vynovený systém ESKN, ktorý postupne nahradil KAPOR, bude poskytovať širšiu škálu služieb, ako je napríklad možnosť elektronického podávania žiadosti o zápis do katastra nehnuteľností, vydanie výpisu z listu vlastníctva alebo kópie z katastrálnej mapy.

 

Pomocník pre realitné kancelárie

Realitné kancelárie, vrátane tej našej využívajú ESKN v rámci svojej práce na dennej báze. U nás v Hestií tento portál najčastejšie využívame na overovanie údajov o nehnuteľnostiach. Tento portál nám poskytuje aktuálne údaje o nehnuteľnostiach, medzi ktorými je napríklad vlastník, ťarchy na majetku či rôzne zmeny v katastri nehnuteľností.

 

Vďaka týmto informáciám dokážeme zabezpečiť, aby sme vám, našim klientom poskytli pravdivé, presné a aktuálne informácie a rovnako nám slúži na overenie pravosti poskytnutých informácií o nehnuteľnostiach, ktoré predávame.

 

ESKN - pomocník s nehnuteľnosťami

Tento portál umožňuje používateľom vyhľadávať informácie o nehnuteľnostiach podľa rôznych kritérií, ako je napríklad adresa, parcelné číslo, druh nehnuteľnosti, vlastník, zaťaženie nehnuteľnosti či zmeny v katastri nehnuteľností spojených s danou nehnuteľnosťou. 

 

Taktiež si môžete pozrieť katastrálne mapy v rôznych mierkach a formách. Katastrálne mapy obsahujú základnú mapu, vymeriavaciu mapu a letecké snímky. Tie je možné zobraziť v rôznych obdobiach.

 

sprievodca-eskn-hestia

 

List vlastníctva ako doklad od nehnuteľnosti

List vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách k nehnuteľnostiam. To je definícia listu vlastníctva. Ten je súčasťou katastra nehnuteľností a je vedený na príslušnom katastrálnom úrade. Rovnako je základnou listinou pre preukazovanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti.

 

List vlastníctva sa skladá z troch častí, a to časti A, B, C. Časť A obsahuje údaje o nehnuteľnostiach, ako napríklad adresa, parcelné číslo, druh nehnuteľnosti, výmera alebo zastavaná plocha.

 

Časť B zahŕňa údaje o vlastníkoch, ako sú meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, spoluvlastnícky podiel alebo spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti. Posledná časť, teda časť C obsahuje údaje o ťarchách viazaných na nehnuteľnosť, ako záložné práva, vecné bremená a iné ťarchy.

 

Vydanie listu vlastníctva prebieha na základe žiadosti vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Výpis je však možné získať aj na informačné účely práve na portáli ESKN. Vo všeobecnosti je list vlastníctva dôležitý dokument, nakoľko slúži na preukázanie rôznych skutočností, ako sú:

 

  • Preukázanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
  • Získanie hypotekárneho úveru
  • Nahlásenie trvalého pobytu
  • Realizácia stavebných úprav
  • Správa nehnuteľnosti

 

Rovnako je nevyhnutné ho mať vždy pri sebe počas podpisovania zmlúv či iných právnych úkonov týkajúcich sa nehnuteľností.

 

Parcely rôzneho typu

Realitné kancelárie sa najčastejšie zameriavajú na parcely registra “C”, nakoľko práve tieto parcely im poskytujú presný a aktuálny obraz o nehnuteľnostiach, ktoré ponúkajú. Taktiež sú využívané v rôznych právnych úkonoch, ako predaj, prenájom či záložné právo.

 

Vo všeobecnosti sa však stretávame s dvoma typmi parciel, a to parcely registra “C” a parcely registra “E”. V portáli ESKN si dokážeme vyhľadať oba typy parciel. Parcely registra “C” sú parcely, ktoré sú evidované v katastrálnej mape. Ide o pozemky, ktoré sú geometricky a polohovo určené a majú parcelné číslo.

 

Parcely registra “E” sú evidované v mape určeného operátu. Vo všeobecnosti predstavujú historicky staršiu evidenciu a ide väčšinou o pozemky mimo zastavanej časti obce.

 

Portál ESKN teda predstavuje významný zdroj informácií pre jednotlivcov i realitné kancelárie. Disponuje aktuálnymi informáciami, takže až najbližšie budete kupovať nehnuteľnosť sa nemusíte báť, že vás niekto podvedie. 

Potrebujete pomôcť s predajom nehnuteľnosti?
Kontaktujte nás

Autor článku -
Ivan Žák
Dátum publikovania - 21.12.2023
Kategória - Tipy

Z kategórie

Odporúčané články