Zásady ochrany osobných údajov – realitní klienti

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou HESTIA real s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 51 123 274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40827/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza pri vykonávaní realitnej činnosti.

 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese HESTIA real s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@hestiareal.sk.  Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

 

 1. 1. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA, DOBA UCHOVÁVANIA

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, právne základy, kategórie osobných údajov a informáciu o dobách uchovávania Vašich osobných údajov, k spracúvaniu ktorých prichádza pri poskytovaní realitnej činnosti Prevádzkovateľom, nájdete v tabuľke nižšie. 

 

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

 

ÚČELY

 

PRÁVNY ZÁKLAD

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

DOBA UCHOVÁVANIA

Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi a klientmi), vrátane predzmluvných vzťahov (najmä uzatváranie a plnenie sprostredkovateľských a rezervačných zmlúv a zmlúv o budúcej zmluve a poskytovanie služieb s tým spojených)

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia- spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy a realizácií predzmluvných vzťahov

Fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia,  sprostredkovatelia, fyzické osoby – klienti a ich zástupcovia

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, dátum narodenia, v zákonom vyžadovaných prípadoch aj rodné číslo, rodné priezvisko a údaj o občianstve), údaje o vlastníctve nehnuteľností

Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania  nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Vedenie evidencie dodávateľov, iných obchodných partnerov a klientov a ich kontaktných osôb (v prípade obchodných partnerov alebo klientov - právnických osôb), uzatvorených zmlúv, vedenie primeranej komunikácie a preukazovanie právnych nárokov

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia -spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,  ktorým je potreba vedenia prehľadu o dodávateľoch, obchodných partneroch a klientoch, resp. o ich kontaktných osobách v zmluvných vzťahoch pre riadne plnenie zmluvných povinností,  prípadné preukazovanie právnych nárokov a vedenie primeranej zmluvnej komunikácie

Fyzické osoby - obchodní partneri, ich zamestnanci a zástupcovia,  fyzické osoby - dodávatelia  služieb a ich zamestnanci a zástupcovia,  fyzické osoby - klienti

Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k spoločnosti obchodného partnera a funkcia), údaje o zmluvnom vzťahu, špecifikácia predmetu zmluvy pri realitnej činnosti a iné osobné údaje obsiahnuté v evidovaných zmluvách

Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb (pre účely vymáhanie právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv)

Spracovanie účtovných dokladov

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Fyzické osoby - zamestnanci, fyzické osoby - členovia orgánov Prevádzkovateľa, fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia,  fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby – klienti a ich zástupcovia

bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje  - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie)

10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú

Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamácií

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (klienti, ich zamestnanci a zástupcovia)

bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mail)

3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie (ak si reklamáciu uplatňuje FO) alebo 4 roky odo dňa uplatnenia reklamácie (ak si reklamáciu uplatňuje PO)

Plnenie povinností pri vykonávaní starostlivosti ku klientovi a pri zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie (identifikácia klienta a obchodnej operácie, vrátane kopírovania a scanovania úradných dokladov a uchovávanie údajov), vrátane uchovávanie všetkých písomných dokladov a údajov týkajúcich sa vykonania obchodu v rámci realitnej činnosti (ako povinná osoba)

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia- spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností

fyzické osoby - klienti, ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia klientov, koneční užívatelia výhod klientov

meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, iné osobné údaje preukazujúce postavenie KÚV alebo funkciu dotknutej osoby u klienta, osobné údaje uvedené na dokladoch totožnosti, vrátane fotografie

5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom, ak finančná spravodajská jednotka nepožiada písomne o dlhšie uchovávanie (najviac ďalších 5 rokov) v súlade s § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

 

 1. 2. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby v prípade, keď mu ich samy poskytnete (napr. pri uzatváraní zmluvy, objednávke služieb alebo pri Vašej identifikácií v rámci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). V niektorých prípadoch, najmä ak s Prevádzkovateľom uzatvorí zmluvu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.

 

Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

 

3. PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN

  1.  

   Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom dozoru a dohľadu (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií), znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád v prípade Vašej reklamácií, orgánom plniacim povinnosti na úseku správy a evidencie nehnuteľností (najmä príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru) a tiež príslušným orgánom v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (finančná spravodajská jednotka). K príjemcom Vašich osobných údajov patria aj spolupracujúce advokátske kancelárie, notári a znalci z príslušného odboru.

    

   Príjemcom Vašich osobných údajov sú aj druhé zmluvné strany – účastníci sprostredkovaného zmluvného vzťahu a prevádzkovatelia realitných portálov, na ktorých Prevádzkovateľ zverejňuje ponuky Vašich nehnuteľností (pri plnení svojich zmluvných povinností, ak sa na tom v rámci zmluvy o sprostredkovaní s Prevádzkovateľom dohodnete).

    

   Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria: spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva a spolupracujúce fyzické osoby – podnikatelia, ktorí poskytujú administratívne a realitné služby.  

    

   Pri poskytovaní realitnej činnosti Prevádzkovateľom (t. j. pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely uvedené v týchto zásadách) neprichádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov pri poskytovaní realitnej činnosti nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

   

  1. 4. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

   

  V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

   

  Právo na prístup:         Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob;

   

  Právo na opravu:         Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje;

   

  Právo na vymazanie

  (právo „na

  zabudnutie“):                Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov;

   

  Právo na obmedzenie

  spracúvania:                  Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate;

   

  Právo na

  prenosnosť údajov:     Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami;

   

  Právo podať sťažnosť

  alebo podnet:               V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk;

   

  PRÁVO NAMIETAŤ:     Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov;

   

  PRÁVO ODVOLAŤ

  SÚHLAS:                         Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

   

  Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode týchto Zásad.  

   

  Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

   

  Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.01.2022.  Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať.