Zásady ochrany osobných údajov – web

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou HESTIA real s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 51 123 274, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 40827/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“), ku ktorému dochádza prostredníctvom webovej stánky www.hestiareal.sk a nadväzujúcich profilov na sociálnych sieťach a komunikačných kanáloch Prevádzkovateľa.

 

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese HESTIA real s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@hestiareal.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ prostredníctvom webovej stránky alebo profilov na sociálnych sieťach priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete. Poskytnutie osobných údajov na všetky nižšie osobné účely je dobrovoľné.

 

INFORMÁCIE K SPRACOVATEĽSKÝM OPERÁCIÁM (kategórie osobných údajov, účely spracúvania, právne základy a doby uchovávania)

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou minimalizácie čo znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny a odôvodnený účel spracúvania potrebné. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, aj so stanoveným právnym základom a dobou uchovávania, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

Účel spracúvania

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správy na sociálnej sieti, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z kontaktného formulára, e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, zlepšenie kvality poskytovania služieb a získavanie novej klientely a tiež na vybavovaní požiadaviek klientov a potenciálnych klientov – právnických osôb

Kategórie osobných údajov

E-mailová adresa, tel. číslo, príslušnosť k obchodnej spoločnosti (funkcia v nej), iné údaje uvedené v správe

Doba uchovávania

30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Vybavovanie dopytov na kúpu zverejnených nehnuteľností v ponuke Prevádzkovateľa alebo dopytov o spoluprácu pri predaji nehnuteľností

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané v rámci predzmluvných vzťahov (vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby a následné uzatvorenie a plnenie zmluvy)

Kategórie osobných údajov

E-mailová adresa, tel. číslo, iné údaje uvedené v dopyte

Doba uchovávania

Do vybavenia dopytu (uzatvorenia príslušnej zmluvy alebo ukončenia predzmluvných vzťahov)

 

Účel spracúvania

Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb (realitní makléri) a ich zverejňovanie spolu s inými osobnými údajmi na webovej stránke Prevádzkovateľa a na iných propagačných materiáloch a online komunikačných kanáloch pri prezentačnej a obchodnej činnosti Prevádzkovateľa

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Fotografia, titul, meno, priezvisko, e-mail a tel. číslo, údaj o pracovnej pozícií

Doba uchovávania

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Organizovanie súťaží pre verejnosť a zverejnenie výhercov na webovej stránke a profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa bydliska

Doba uchovávania

Počas trvania súťaže a pri zverejnených výhercoch 1 rok odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Priamy marketing - bývalí a súčasní zákazníci (klientský newsletter)

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v  potrebe Prevádzkovateľa informovať svojich klientov o aktuálnych obchodných ponukách a iných informáciách týkajúcich sa klientov

Kategórie osobných údajov

E-mailová adresa, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti klienta

Doba uchovávania

3 roky odo dňa poskytnutia služby alebo do odhlásenia sa z odberu newslettru

 

Účel spracúvania

Priamy marketing - posielanie newsletter-u

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

E-mailová adresa

Doba uchovávania

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

Účel spracúvania

Zverejňovanie referencií klientov o spokojnosti so službami Prevádzkovateľa (jeho jednotlivých realitných maklérov) na webovej stránke Prevádzkovateľa pri prezentačnej činnosti

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Meno, iný osobný údajov uvedený v referencií

Doba uchovávania

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

 

Účel spracúvania

Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)

Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby

Kategórie osobných údajov

Údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a o preferenciách v online prostredí

Doba uchovávania

2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

 

KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní ako aj orgánom dozoru a dohľadu (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií) (tretie strany).

 

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

 

 

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach aj prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí (Európske pobočky spoločností Facebook, Inc. a Google, LLC) v postavení spoločných prevádzkovateľa. V zmysle uzatvorenej dohody spoločných prevádzkovateľov platí, že kontaktným miestom pre spracúvanie osobných údajov v prípadoch uvedených v týchto Zásadách je Prevádzkovateľ. Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté poskytovateľom týchto služieb (najmä spoločnosti Google, LLC), ak ich bude Prevádzkovateľ využívať.

 

PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PROFILOVANIE

 

V niektorých prípadoch môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA:

 

 

Prenos je vykonávaný v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, na základe štandardných zmluvných doložiek (ktoré sú súčasťou zmluvných podmienok využívania uvedených služieb) a Prevádzkovateľ plní všetky povinnosti s prenosom spojené.

 

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

Vaše práva

 

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

 

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Vaše práva uvedené v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvode tohto dokumentu.

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

PLATNOSŤ

 

Táto aktualizovaná verzia Zásady je platná a účinná od 31.12.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.